Andmekaitsetingimused

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Andmekaitsetingimustes (edaspidi: tingimused) on kindlaks määratud peamised põhimõtted ja reeglid teie isikuandmete töötlemise kohta veebilehel maseratitallinn.ee (edaspidi: koduleht).
  2. Need andmekaitsetingimused:
   1. kohalduvad juhul, kui külastate kodulehte ja kasutate võimalust osta kodulehel pakutavaid tooteid ja/või teenuseid;
   2. on ette nähtud teie isikuandmete kaitseks ebaseadusliku kasutamise eest;
   3. määravad kindlaks teie isikuandmete vastutava töötleja kohustused;
   4. selgitavad, kuidas ja mis eesmärgil teie isikuandmeid kodulehel kogutakse, kasutatakse ja säilitatakse (töödeldakse);
   5. teavitavad teie kui andmesubjekti õigustest ja nende kasutamisviisidest.
  3. Andmekaitsetingimustes kasutatavad mõisted:
   1. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekt) kohta, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige selliste identifitseerimistunnuste põhjal nagu ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, võrguidentifikaator (IP-aadress) ning muud andmed ja tunnused.
   2. Andmesubjekt (teie) – füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse siinsetes tingimustes märgitud alustel ja eesmärkidel.
   3. Vastutav töötleja – Luxury Motors OÜ, registrikood 16407844, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kai tn 1, 10111 (edaspidi: meie või ettevõte), kes töötleb teie isikuandmeid kindlaksmääratud eesmärkide ja vahendite kohaselt.
  4. Järgime teie isikuandmete töötlemisel Eesti Vabariigi isikuandmete õiguskaitseseadust, Eesti Vabariigi elektroonilise side seadust ning muid seaduseid ja õigusakte, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist ja kaitset, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. a määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
 2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PEAMISED PÕHIMÕTTED
  1. Teie kohta kogutav teave oleneb sellest, millist teavet te meile enda kohta esitate, kui registreerute kodulehel pakutavate toodete ja/või teenuste ostmiseks, annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks ja/või tellite uudiskirja.
  2. Kodulehe kasutamisel ei kohustu te meile andma mingeid isikuandmeid, kuid võib juhtuda, et sellisel juhul ei saa te kodulehel pakutavaid tooteid ja/või teenuseid osta.
  3. Me kogume isikuandmeid, mille te esitate kodulehe kasutamise ja registreerumise käigus, et osta meie pakutavaid tooteid ja/või teenuseid, st:
   1. põhiandmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber;
   2. andmed, mis on seotud registreerumisega kodulehel pakutavate toodete ja/või teenuste ostmiseks – tellitav teenus/toode, auto mudel, auto registreerimisnumber, teave nõustumise või mittenõustumise kohta isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil (kui tellite meie uudiskirja) ja sellega seotud kanded;
   3. muud kodulehe kasutamisega seotud andmed – küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil kogutud andmed veebisirvimise jms kohta.
  4. Me kogume ja seejärel töötleme isikuandmeid üksnes siinsete tingimuste punktis 1.4. nimetatud õigusaktides kindlaks määratud alustel ja asjakohastel eesmärkidel järgmiselt:
   1. teie kodulehel registreerumise korral pakutavate teenuste osutamiseks ja/või toodete müümiseks;
   2. teie nõusoleku korral töödeldakse isikuandmeid otseturunduse eesmärgil;
   3. ilma teie nõusolekuta – kui olete meie klient ja teile pakutakse meie ja/või sarnaseid tooteid või teenuseid, saadetakse teile asjakohast teavet või küsitakse arvamust toodete või teenuste kohta. Viimasel juhul saate lihtsasti sellist laadi teadete saamisest loobuda;
  5. teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta ja nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmisele eelneva andmetöötluse seaduslikkust.
  6. Me töötleme teie isikuandmeid kõikidel ülalnimetatud juhtudel üksnes sellisel määral, kuivõrd see on vajalik ajakohaste selgelt määratletud ja seaduslike eesmärkide saavutamiseks, võttes arvesse andmesubjekti privaatsuse kaitset.
  7. Me tagame, et isikuandmeid töödeldakse täpselt, ausalt, seaduslikult ja üksnes sellistel eesmärkidel, mis vastavad enne isikuandmete kogumist kindlaksmääratud eesmärkidele, ning et isikuandmete töötlemisel järgitakse rangelt õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise selguse ja läbipaistvuse nõudeid.
  8. Me säilitame siinsete tingimuste punktides 2.3.1. ja 2.3.2. nimetatud ning kodulehel registreerumise käigus esitatud andmeid (välja arvatud teie nõusolek isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil) kuni kolm kuud, kui esitate isikuandmed proovisõidule registreerudes, ja kuni kuus kuud, kui esitate isikuandmed teenustele registreerudes (arvestus algab teie andmete esitamise hetkest meie kodulehel).
  9. Tingimuste punktis 2.3.3. nimetatud andmeid säilitame kuni selle dokumendi punktis 5.1. nimetatud küpsiste kasutamise põhimõtetes sätestatud tähtajani.
  10. Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui andmekaitsetingimustes on sätestatud, välja arvatud juhul, kui õigusaktides on selliste isikuandmete kohta sätestatud pikem säilitamisaeg.
  11. Teie isikuandmeid töödeldakse vastutustundlikult ja turvaliselt. Me rakendame nii isikuandmete töötlemisvahendite määramisel kui ka andmetöötluse käigus asjakohaseid õigusaktides sätestatud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mille eesmärk on kaitsta töödeldavaid isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, rikkumise, muutmise, kaotamise, avaldamise ning mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest. Sobivad meetmed määratakse kindlaks ohtude järgi, mis isikuandmete töötlemisega kaasnevad.
  12. Töötajatele, kellel on juurdepääs isikuandmetele, on tutvustatud isikuandmete kaitse nõudeid ja nad tagavad töödeldavate isikuandmete konfidentsiaalsuse.
  13. Juhime tähelepanu, et kui lähete kodulehel registreerumise käigus broneeritud ajal toodete ja/või teenuste müügipaika ning sõlmite toodete ja/või teenuste ostu-müügilepingu, siis töödeldakse teie isikuandmeid edaspidi sõlmitud lepingu sätete kohaselt.
 3. OTSETURUNDUSE (UUDISKIRJA) TINGIMUSED
  1. Kui olete nõustunud saama meie uudiskirja, võime kasutada teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit, et saata teile e-posti, posti, telefoni ja/või tekstsõnumite teel individualiseeritud (automatiseeritud lahenduste, st profileerimise abil) teavet toodete, teenuste, allahindluste, pakkumiste, võistluste, ürituste, uudiste, küsitluste ja muude uudiste kohta ning võtta teiega sel eesmärgil ühendust. Kogutud teavet kasutatakse üksnes uudiskirja saatmiseks.
  2. Üldiste turunduspakkumistega saadetakse teile üldist laadi teavet, mida jagame kõigi oma klientidega.
  3. Individualiseeritud turunduspakkumiste korral võidakse teid teie üles näidatud huvi alusel (meie müügisalongide või veebilehtede külastuse ajal, e-posti või telefoni teel või muul viisil) konkreetsete teenuste ja/või toodete vastu ning nende ostuajaloo, meie korraldatavates küsitlustes, võistlustel ja üritustel osalemise andmete ja muude sarnaste tunnuste alusel liigitada sobivasse kliendikategooriasse. Sellisel juhul saadetakse üldise sisuga teavet üksnes vastavale kliendikategooriale.
  4. Me ei kasuta teie isikuandmete töötlemisel automatiseeritud otsustusprotsesse (sealhulgas profileerimist), mis võivad teile kaasa tuua õiguslikke tagajärgi või avaldada sarnast märkimisväärset mõju. Ent kui töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, võime teid sellegipoolest liigitada sobivasse kliendikategooriasse. Seega on teil õigus nõuda inimsekkumist, et saaksite avaldada oma arvamust või olla sellise liigitamise vastu.
  5. Me võime teiega ühendust võtta ka ilma punktis 3.1. sätestatud nõusolekuta, kui pakutakse tooteid või teenuseid (või sarnaseid tooteid või teenuseid) või küsitakse arvamust toodete või teenuste kohta. Viimasel juhul saate lihtsasti sellist laadi teadete saamisest loobuda.
  6. Me võime teie e-posti aadressi edastada eriteenuseid osutavatele kolmandatele isikutele üksnes selleks, et saata teile uudiskiri.
  7. Andmete (e-posti aadressi ja telefoninumbri) töötlemise tähtaeg punkti 3.1. ja/või 3.4. alusel on viis aastat, kuid mitte kauem kui teie nõusoleku kehtivus.
  8. Teil on võimalik loobuda punkti 3.1. ja/või 3.4. alusel saadetavast uudiskirjast, kui teatate loobumissoovist e-posti aadressil info@maseratitallinn.ee või klõpsate uudiskirja allosas olevale lingile.
 4. KÜPSISED
  1. Veebisirvimise jms kohta kogutakse andmeid küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil küpsiste kasutamise põhimõtete kohaselt.
  2. Te saate küpsiste kasutamist kontrollida, kui muudate brauseri seadistust, või muul viisil.
 5. KONTOD
  1. Maserati Tallinn kontodel on viited veebilehtedele, kus võib olla sama teave kui kodulehel, sest Maserati Vilnius on nii kodulehe kui ka kontode valdaja. Kontode kasutajatele kehtivad selle veebilehe, kus on Maserati Vilniuse konto, andmekaitsetingimused ja reeglid.
  2. Maserati Tallinn on kontod järgmistel veebilehtedel:
   Facebook: @maseratitallinn, mille andmekaitsetingimused on aadressil https://www.facebook.com/privacy/explanation
   Instagram: @maseratitallinn, mille andmekaitsetingimused on aadressil https://help.instagram.com/402411646841720
   LinkedIn: @Maserati Tallinn, mille andmekaitsetingimused on aadressil https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 6. KELLELE ISIKUANDMEID EDASTATAKSE?
  1. Katkematu tegevuse ja teenuste nõuetekohase osutamise tagamiseks võime teie isikuandmed avaldada oma töötajatele, juhtidele, tarnijatele, alltöövõtjatele ja teenuseosutajatele, kui see on põhjendatult vajalik siinsetes tingimustes kindlaksmääratud eesmärkide saavutamiseks.
  2. Teie isikuandmed võidakse avaldada Maserati lepingute täitmise ja/või õigustatud huvi alusel, kui see on siinsetes tingimustes märgitud eesmärkide saavutamiseks põhjendatult vajalik.
  3. Me võime teie isikuandmed edastada muudele kolmandatele isikutele (volitatud töötlejatele), kes töötlevad meie nimel ja meie juhiste järgi teie isikuandmeid ja/või kellel on nendele juurdepääs, nt infosüsteemide arendamist, hooldust ja tuge pakkuvatele teenuseosutajatele ja muudele isikutele, kes aitavad teile nõuetekohaselt teenuseid osutada. Sellisel juhul rakendame asjakohaseid meetmeid, et kasutatavad volitatud töötlejad töötleksid neile usaldatud isikuandmeid üksnes meie kindlaksmääratud eesmärkidel, teeksid ainult neid toiminguid, milleks oleme neile juhiseid andnud, ning rakendaksid asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmed isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
  4. Meil on õigus edastada teie isikuandmed riiklikele institutsioonidele ja asutustele, et täita nõuetekohaselt õigusaktide nõuded. Samuti võidakse teie isikuandmeid edastada õigusteenuseid osutavatele isikutele, kui nende isikuandmete avaldamine on vajalik, et teha kindlaks, teostada või kaitsta meie õiguseid ja õigustatud huve.
 7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
  1. Teil on andmesubjektina järgmised õigused:
   1. taotleda luba oma isikuandmetega tutvumiseks ja saada nende koopia;
   2. taotleda enda ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamist või nende kasutamise peatamist;
   3. taotleda üleliigsete või ebaseaduslikult töödeldavate isikuandmete kustutamist või piiramist;
   4. taotleda teiega seotud isikuandmete struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus ülekandmist teile või muule vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik;
   5. võtta igal ajal oma nõusolek tagasi, kui andmeid töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel (artikli 6 lõike 1 punkt a järgi), ilma et see mõjutaks nõusoleku tagasivõtmisele eelneva andmetöötluse seaduslikkust;
   6. mitte nõustuda enda isikuandmete töötlemisega;
   7. esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile
  2. Me ei profileeri teie isikuandmeid nii, et see võiks põhjustada teile õiguslikke tagajärgi või teid olulisel määral mõjutada, kuid individualiseeritud turunduspakkumiste esitamisel (st teile saadetavate kirjade sisu personaliseerimisel teie vajaduste ja huvide järgi) saab teid liigitada sobivasse kliendikategooriasse. Sellest lähtuvalt on teil õigus nõuda inimsekkumist, väljendada oma seisukohta ja vaidlustada otsus.
  3. Vastutav töötleja Luxury Motors OÜ on volitatud teie õiguseid teostama. Luxury Motors OÜ määratud andmekaitseametnik jagab teile vajalikku teavet ning teostab õigusaktides ja siinsetes andmekaitsetingimustes sätestatud korras teie kui andmesubjekti muid õiguseid.
  4. Kirjalik avaldus punktis 7.1. märgitud teabe saamiseks või toiminguteks tuleb esitada koos isikut tõendava dokumendiga või tõendada oma isikut õigusaktides sätestatud korras elektrooniliste sidevahendite abil, mis võimaldavad teid nõuetekohaselt tuvastada. Kirjaliku avalduse esitamisel peate avaldusele lisama notari kinnitatud isikut tõendava dokumendi koopia, välja arvatud juhul, kui esitate kirjaliku avalduse otse meie töötajatele ja teid on võimalik avalduse esitamise ajal tuvastada.
  5. Me esitame teie nõutud teabe ühe kuu jooksul tasuta, aga kui teie taotlused on ilmselgelt põhjendamatud või ebaproportsionaalsed (ennekõike nende korduva sisu tõttu), on meil õigus võtta põhjendatud tasu, lähtudes teabe esitamise või nõutud teabe või toimingute halduskuludest või keelduda taotluse alusel tegutsemast.
 8. TEIE KOHUSTUSED
  1. Kodulehe teenuseid kasutades vastutate täielikult oma esitatavate isikuandmete õigsuse ja täpsuse eest. Isikuandmete esitamisel võtate kogu vastutuse oma isikuandmete esitamise seaduslikkuse eest ning vastutate selliste isikuandmete ebaseaduslikust töötlemisest Maserati Tallinn ja/või kolmandatele isikutele tekkida võiva kahju eest.
  2. Kui teie esitatud isikuandmed või muu seotud teave muutuvad, peate esitatud isikuandmeid või muud seotud teavet viivitamata (hiljemalt 10 tööpäeva jooksul) muutma ja/või täiendama.
 9. MASERATI TALLINN ÕIGUSED
  1. Maserati Tallinn on õigus keelata teil kodulehte kasutada, kui olete alla 16-aastane.
  2. Kui me kahtleme esitatud isikuandmete või muu seotud teabe õigsuses, on meil õigus paluda neid andmeid või muud asjakohast teavet täpsustada ja/või täiendada.
  3. Meil on õigus saata teateid kodulehel pakutavate teenuste ja/või nende tingimuste muudatusest ning muud meie tegevusega seotud teavet, mida teil on vaja teada.
  4. Rakendame kõiki mõistlikke meetmeid, et tagada kodulehe võimalikult sujuv toimimine ja selle jätkuv funktsioneerimine, kuid me ei kohustu tagama kodulehe katkematut tööd.
 10. LÕPPSÄTTED
  1. Kui teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või soovite esitada kaebuse, võite pöörduda selleks otstarbeks määratud andmekaitseametniku poole e-posti aadressil info@maseratitallinn.ee või registreerige oma avaldus telefonil +370 6491 1113. Kaebuste korral võite pöörduda ka riikliku andmekaitseinspektsiooni poole (vt punkti 6.1.7.), ehkki esmajärjekorras püüame kõik olukorrad lahendada koos teiega.
  2. Need andmekaitsetingimused vaadatakse läbi ja neid uuendatakse vähemalt kord aastas või nende õigusaktide muutumise korral, millega reguleeritakse isikuandmete töötlemist.
  3. Vastutaval töötlejal on õigus siinsetes andmekaitsetingimustes sätestatud reegleid osaliselt või täielikult muuta. Me teavitame teid muudatustest, avaldades kodulehel siinsete tingimuste uuendatud versiooni. Seetõttu soovitame teil regulaarselt külastada meie kodulehte, kust leiate alati andmekaitsetingimuste uusima versiooni.

Uudised

  Registreeri

  Tavahooldus
  Mootori ja elektrisüsteemide diagnostika
  Rataste vahetus ja paigaldus
  Šassii kontroll
  Kindlustusjuhtum, kere remont
  Auto ostueelne kontroll
  Teie märkused või tööde lühikirjeldus
  Auto mudel
  Riiklik registreerimisnumber
  Soovin, et tuleksite autole järele / tooksite auto ära. Pakkumise kohta lähemalt
  Ees- ja perekonnanimi
  E-posti aadress
  Telefon

   Auto
   Ees- ja perekonnanimi
   E-posti aadress
   Telefon