PRIVAATSUSPOLIITIKA

Luxury Motors OÜ, Maserati automargi esimene ja ainus ametlik esindaja Eestis (edaspidi „meie“, „ettevõte“, „Maserati Tallinn“), väärtustab ja kaitseb isikuandmete puutumatust. Seepärast anname teile selles dokumendis (edaspidi „privaatsuspoliitika“) üksikasjaliku ülevaate sellest, kuidas me üksikisikute (edaspidi „teie“ või „andmesubjektid“) isikuandmeid käsitleme, juhul kui külastate meie veebilehte, esitate päringu, registreerite end proovisõidu või mõne teenuse jaoks, ostate auto või teete mõnel muul viisil meiega mõne äritehingu.

Järgime isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2016. aasta 27. aprilli määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus, edaspidi „GDPR“), millega on tunnistatud kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ. Samuti järgime kõiki muid kehtivaid õigusakte, mis reguleerivad isikuandmete kaitset, ning siinse privaatsuspoliitika sätteid.

Selles privaatsuspoliitikas anname teile teie isikuandmete töötlemise kohta struktureeritud kujul ülevaate kõige olulisemast, sh ülevaate sellest, milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas ja miks me neid kasutame, millistel õiguslikel alustel me neid töötleme, kui kaua me neid säilitame, kellele me neid edastame, millised on meie kohustused teie isikuandmete töötlemisel ning millised on teie õigused ja kuidas saate neid kasutada.

Kui külastate meie veebilehte, eeldame, et olete selle privaatsuspoliitika läbi lugenud. Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid töödeldaks nii, nagu on kirjeldatud selles privaatsuspoliitikas, siis palun ärge kasutage meie veebilehte ega andke meile oma isikuandmeid mistahes muul viisil.

Tähelepanu! Sellelt veebilehelt võite pääseda teistele lehtedele ning sel juhul võivad andmete vastutavaks töötlejaks olla teised ettevõtted (tootja või teiste riikide esindused), seega soovitame teil alati tutvuda vaadatava lehe privaatsuspoliitikaga, et oleks tagatud teie nõuetekohane teavitamine sellest, kuidas vastutav töötleja teie isikuandmeid töötleb.

Muudame ja arendame oma privaatsuspoliitikat pidevalt ja seetõttu võime seda dokumenti aeg-ajalt täiendada, muuta ja uuendada. Seega külastage palun aeg-ajalt meie veebilehte – nii on kindel, et olete alati kursis meie privaatsuspoliitika kõige uuema versiooniga.

Viimased privaatsuspoliitika muudatused on tehtud ja jõustunud 29. novembril 2023.

Privaatsuspoliitika eelmine versioon on kättesaadav siin: Privaatsuspoliitika kuni 29. novembrini 2023.

MÕISTED

Selles privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi mõisteid:

 • Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada asjakohaste andmete (nt ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, sõiduki registreerimisnumber jne) alusel.
 • EMP – Euroopa Majanduspiirkond, mis koosneb Euroopa Liidu riikidest ning Liechtensteinist, Islandist ja Norrast.
 • Veebilehed – https://maseratitallinn.ee/.
 • Tootja – Maserati S.p.A., Itaalias registreeritud äriühing (äriühingu registreerimisnumber 08245890010), emeand@maserati.com
 • Muudel mõistetel on neile omistatud ja GDPRis määratletud tähendus.

MEIE KONTAKTANDMED
Teie andmete vastutav töötleja on Luxury Motors OÜ, äriregistrikood 16407844, registreerimisaadress: Kai tn 4, Kesklinna linnaosa, 10111, Tallinn, e-posti aadress: info@maseratitallinn.ee, telefoni nr: +372 5819 1111. Meie andmekaitseametnikuga saate ühendust võtta aadressil dpo@modus.group.

MILLISTEST ALLIKATEST TEIE ISIKUANDMEID SAAME?

Saame teie isikuandmeid otse teie käest, kui saadate meile päringuid, osalete meie korraldatavatel üritustel, registreerite end proovisõidule, sõlmite lepinguid jne.

Ettevõte saab andmeid ka muudest allikatest, kui see on seadusega lubatud ja kui see on vajalik teie isikuandmete töötlemise otstarbel. Sellised allikad võivad olla:

 • tootja;
 • kindlustus- ja liisingufirmad;
 • avalikud registrid – mitmesugused avalikult kättesaadavad andmed;
 • interneti- ja sideteenuste pakkujad – nt kui külastate veebilehte, kui satute videovalvekaamerate vaatevälja jne;
 • muud ametiasutused (nt erinevad politseiasutused, maksuamet, andmekaitse inspektsioon jne) – juurdlusi puudutavad andmed.

MILLISTEL EESMÄRKIDEL JA MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Eesmärk – veebilehe haldamine.

Töötlemise õiguslik alus – nõusolek, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a.

Isikuandmete kategooriad – küpsiste abil kogutud teave.

 

Kogu teabe küpsiste kasutamise ja andmete kogumise kohta küpsiste abil (sh teave kasutatavate konkreetsete küpsiste ja nende säilitusperioodide kohta) leiate küpsiste haldusmenüüst iga veebilehe allosas.

Eesmärk – meie sotsiaalmeedia kontode haldamine.

Töötlemise õiguslik alus – õigustatud huvi, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Isikuandmete kategooriad – teie kommentaarid, tagasiside ja muu teave, mida jagate meie sotsiaalmeedia kontodel.

 

Kontode kasutajate suhtes kohaldatakse privaatsuspoliitikat ja reegleid, mis kehtivad sotsiaalvõrgustikus, kus asub ettevõtte konto. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas kolmandad osapooled teie isikuandmeid kasutavad, soovitame läbi lugeda kolmandate osapoolte privaatsusteated ja võtta ühendust otse vastavate teenusepakkujatega:

 

· Facebooki privaatsusteade – https://www.facebook.com/privacy/explanation;

· Instagrami privaatsusteade – https://help.instagram.com/155833707900388;

· YouTube’i privaatsusteade – https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/;

· Twitteri privaatsusteade – https://twitter.com/en/privacy;

· Pinteresti privaatsusteade – https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy-2016.

Eesmärk – veebilehel esitatud taotluste haldamine.

Töötlemise õiguslik alus – nõusolek, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b.

Isikuandmete kategooriad – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, teie valitud müügiesindus, soovitud auto mudel, teie poolt esitatud lisateave ja dokumendid.

Andmete säilitusaeg – 2 aastat pärast teie taotluse lahendamist.

Eesmärk – kliendirahulolu küsitlused.

Tootja jälgib ja hindab vastavust enda poolt kehtestatud klienditeeninduse kvaliteedistandarditele. Sellega seoses palub tootja iga kord, kui ostate meie müügiesindusest mõne toote/teenuse, teil täita kliendirahulolu küsitluse, et hinnata seda, kuidas enda teenindamisega rahule jäite.

 

Lisateavet oma andmete tootjale edastamise ja isikuandmete tootjapoolse töötlemise kohta leiate tootja privaatsuspoliitikast: https://www.maserati.com/global/en/others/legal/privacy-policy.

Eesmärk – ürituste korraldamine.

Töötlemise õiguslik alus – õigustatud huvi, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Isikuandmete kategooriad – e-posti aadress, pilt või kujutis, kui sündmust filmitakse ja pildistatakse.

Isikuandmete säilitusaeg – 2 aastat.

Eesmärk – otseturundus.

Töötlemise õiguslik alus – nõusolek, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a, õigustatud huvi, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Isikuandmete kategooriad – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber.

Andmete säilitusaeg: 3 aastat või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

 

Kui olete nõustunud saama meilt otseturunduse korras edastatavaid teadaandeid, võime kasutada teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit, et saata teile e-posti, telefoni ja/või tekstisõnumite teel isikupärastatud ja üldist teavet kaupade, teenuste, allahindluste, pakkumiste, loosimängude, ürituste, uudiste ja küsitluste kohta ning muid uudiseid, samuti võime neil eesmärkidel teiega ühendust võtta.

 

Võime teiega ühendust võtta ka ilma teie nõusolekuta, kui pakume teile meie enda sarnaseid kaupu või teenuseid või kui küsime teie arvamust kaupade/teenuste kohta, mida olete juba ostnud. Sel juhul anname teile loomulikult võimaluse sellist laadi postituste saamisest loobuda.

 

Teil on võimalik otseturunduse korras edastatavate teadaannete saamisest loobuda, klõpsates lingil, mis on olemas iga e-kirja allosas, või teatades loobumissoovist e-posti aadressil dpo@modus.group.

 

Me ei kasuta teie isikuandmete töötlemisel automatiseeritud otsustusprotsesse (sealhulgas isikuprofiili koostamist), mis võivad teie jaoks kaasa tuua õiguslikke tagajärgi või avaldada sarnast märkimisväärset mõju.

Eesmärk – proovisõidule registreerimine.

Töötlemise õiguslik alus – lepingu täitmine, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b.

Isikuandmete kategooriad – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, proovisõiduauto, aasta, vanus, juhiloa number.

Andmete säilitusaeg – 3 aastat.

 

Tähelepanu! Proovisõiduautod on varustatud asukoha tuvastamise süsteemiga, mis aktiveeritakse varguse kahtluse, liiklusõnnetuse või proovisõidulepingu rikkumise korral.

Eesmärk – ostu-müügilepingu sõlmimine ja täitmine.

Töötlemise õiguslik alus – lepingu täitmine, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b, seadusest tulenev kohustus, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c.

Isikuandmete kategooriad – ees- ja perekonnanimi, aadress, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, makse andmed, ostja ja/või tema esindaja isikut tõendav dokument. Kui ostate auto ettevõtte nimel, palume teil esitada ka dokumendid, mis tõendavad teie õigust selle ettevõtte nimel tegutseda.

Andmete säilitusaeg – 10 aastat pärast lepingu täitmise kuupäeva.

Eesmärk – autoteenindusse registreerimine.

Töötlemise õiguslik alus – lepingu täitmine, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b, seadusest tulenev kohustus, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c.

Isikuandmete kategooriad – ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, linn, kuupäev, kellaaeg, teenindusjuht (ees- ja perekonnanimi), teostatavad tööd, teostatavate tööde lühikirjeldus, auto kerenumber, registreerimisnumber, tasuta asendusauto või auto teenindusse viimise ja teenindusest äratoomise taotlus (viimise ja toomise korral ka vastav aadress), osutatud teenused (kuupäev, osutatud teenused, ostetud kaubad, hind, kogus), makse andmed.

Andmete säilitusaeg: 10 aastat pärast lepingu täitmise kuupäeva.

 

Tähelepanu! Kui teil on kaskokindlustus, võime koguda täiendavaid õnnetusjuhtumiga seotud andmeid (sh õnnetusjuhtumi kahjuavaldus, tehniline pass jne), et kooskõlastada vajalike tööde kalkulatsiooni ja makseküsimusi kindlustusfirmaga.

Eesmärk – andmete edastamine liisingu- ja/või kindlustusfirmadele finantseerimis- ja/või kindlustuspakkumiste koostamiseks ja esitamiseks.

Töötlemise õiguslik alus – nõusolek, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a.

Isikuandmete kategooriad – ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, isikut tõendav dokument (kliendi isikusamasuse tuvastamiseks).

Andmete säilitusaeg – 2 aastat.

Eesmärk – tootja garantii algusaja fikseerimine ja garantii pikendamine.

Töötlemise õiguslik alus – lepingu täitmine, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b.

Isikuandmete kategooriad – omaniku ees- ja perekonnanimi, sõiduki registreerimistunnistus, registreerimise kuupäev.

Andmete säilitusaeg – 5 aastat.

Eesmärk – kontrollida klientide kuulumist ELi sanktsioneeritud isikute nimekirja.

Töötlemise õiguslik alus – seadusest tulenev kohustus, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c.

Isikuandmete kategooriad – ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, telefoninumber, e-posti aadress, isikudokumendi tüüp; otsesed ja/või kaudsed osanikud – ees- ja perekonnanimi, isikukood, otsene osalus, kaudne osalus, maksuresidentsus (riik), kliendi esindaja ametikoht, ees- ja perekonnanimi, volituse alus, kuupäev, koht, allkiri.

Andmete säilitusaeg – 5 aastat.

Eesmärk – võimalike nullkäibemaksuga äripartnerite väljaselgitamine.

Töötlemise õiguslik alus – seadusest tulenev kohustus, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c.

Isikuandmete kategooriad – isikut tõendava dokumendi koopia, dokumendid, mis tõendavad, et isiku alaline elukoht ei ole Eestis (nt diplomaadi lähetusdokument või elukohatõend).

Andmete säilitusaeg – 5 aastat.

Eesmärk – värbamisprotsessi korraldamine.

Töötlemise õiguslik alus – nõusolek, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a, õigustatud huvi, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

 

Tähelepanu! Kogu teave kandidaatide isikuandmete töötlemise kohta on kirjas kandidaatide privaatsuspoliitikas: https://www.modus.group/automotive-candidate-privacy-policy-lt-en.

Eesmärk – videovalve teostamine meie territooriumil ja ruumides varade kaitsmise eesmärgil.

Töötlemise õiguslik alus – õigustatud huvi, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Isikuandmete kategooriad – valvekaamerate vaatevälja jäänud isikute kujutised. Kujutised salvestatakse ilma helita.

Andmete säilitusaeg – 30 päeva.

Eesmärk – kõnede salvestamine klienditeeninduse kvaliteedi tagamiseks.

Töötlemise õiguslik alus – õigustatud huvi, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Isikuandmete kategooriad – kõnede salvestised.

Andmete säilitusaeg – 6 kuud.

Eesmärk – võlgade haldamine.

Töötlemise õiguslik alus – õigustatud huvi, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f, lepingu täitmine, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b.

Isikuandmete kategooriad – makseandmed, võlasumma, kontaktandmed.

Andmete säilitamise aeg – kuni arveldamine meiega on lõpetatud.

Eesmärk – kindlustusjuhtumite ja kahjunõuete haldamine.

Töötlemise õiguslik alus – lepingu täitmine, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b, seadusest tulenev kohustus, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c.

Isikuandmete kategooriad – auto registreerimistunnistus, juhiluba, õnnetusjuhtumi kahjuavaldus, fotod autokerest ja registreerimisnumbrist, autoomaniku ja/või -juhi elukoha aadress, autoomaniku ja/või -juhi telefoninumber, autoomaniku ja/või -juhi e-posti aadress.

Andmete säilitusaeg – 10 aastat.

 

KELLELE ME ANDMEID EDASTAME?

Teatud juhtudel (nt meie tegevuse järjepidevuse tagamiseks, teenuste osutamiseks, seadustega kehtestatud nõuete täitmiseks või meie õigustatud huvide kaitsmiseks) võime avaldada teie isikuandmeid:

 • teistele Modus Groupi äriühingutele (Modus Groupi privaatsuspoliitikaga saate tutvuda siin: https://www.modus.group/privacypolicy);
 • tootjale – Maserati S.p.A.-le (tootja privaatsuspoliitikaga saate tutvuda siin: https://www.maserati.com/global/en/others/legal/privacy-policy);
 • meie professionaalsetele nõustajatele, audiitoritele;
 • ettevõtetele, kes pakuvad andmekeskuse, andmemajutuse ja pilveteenuseid ning veebilehe haldus- ja muid sellega seotud teenuseid, ettevõtetele, kes pakuvad, toetavad ja arendavad tarkvara, ettevõtetele, kes pakuvad infotehnoloogia taristuteenuseid ja ettevõtetele, kes pakuvad  sideteenuseid;
 • reklaami- ja turundusteenuseid pakkuvatele ettevõtetele;
 • liisingu-, maakler- ja kindlustusfirmadele, kui avaldate soovi saada neilt nende teenuste pakkumisi;
 • võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele;
 • seadustes sätestatud riigiasutustele: maksuametile, registripidajatele, sotsiaalkindlustusametile, töötukassale jne;
 • õiguskaitseorganitele nende taotlusel või meie algatusel, kui kahtlustame, et on toime pandud kuritegu; samuti kohtutele ja muudele vaidlusi lahendavatele asutustele; maksuhalduritele.

Privaatsuspoliitikas esitatud andmesaajate või andmesaajate kategooriate loetelu võib muutuda. Kui soovite olla kursis muudatustega oma isikuandmete saajate hulgas või soovite saada üksikasjalikku teavet konkreetsete andmesaajate kohta, andke meile oma soovist teada, saates  e-posti aadressile dpo@modus.group e-kirja, kuhu märgite: „Soovin saada teavet oma isikuandmete, ees- ja perekonnanime saajate kohta”.

ANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE RIIKIDELE

Teie isikuandmeid edastatakse kolmandatele riikidele ainult kooskõlas kohaldatava õiguse nõuetega.

Kui teie isikuandmeid on vaja edastada mõnele kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile müügijärgse teeninduse tarbeks ja/või mõnel muul selles privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärgil, kehtib igal juhul üks järgmistest tingimustest:

andmed edastatakse riiki, mille kohta on tehtud kaitse piisavuse otsus (kolmandad riigid, mis vastavad nõutavale andmekaitsetasemele, kiidab heaks Euroopa Komisjon);

edastamise suhtes kohaldatakse õigusaktides sätestatud asjakohaseid kaitsemeetmeid (nt õiguslikult siduv ja täitmisele pööratav dokument avaliku sektori asutuste või organite vahel; ettevõtete jaoks siduvad eeskirjad vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 47; Euroopa Komisjoni poolt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 93 lõikes 2 osutatud kontrollmenetluse kohaselt vastu võetud standardsed andmekaitseklauslid);

järgitakse muid õigusaktides sätestatud erandeid, kui andmeid ei ole võimalik edastada vastavalt ülaltoodud alalõikudele.

ISIKUANDMETE TURVALISUS

Teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele, Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele ja muudele seadustest tulenevate nõuetele. Isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest rakendame teie isikuandmete töötlemisel erinevaid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid. Nende meetmete hulka kuuluvad muu hulgas (kuid mitte ainult):

 • range juurdepääsukontroll, mida rakendatakse teadmisvajaduse alusel;
 • konfidentsiaalsuslepingud isikutega, kellel on juurdepääs teie andmetele;
 • regulaarsed andmekaitse- ja infoturbealased koolitused;
 • sisemise andmekaitsekorra dokumenteerimine ja rakendamine;
 • andmekaitseametniku ametisse nimetamine.

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED JA KUIDAS SAATE NEID KASUTADA?

Juhul, kui me töötleme teie isikuandmeid selles privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel või kui teil on põhjust arvata, et me teie isikuandmeid töötleme, on teil kui andmesubjektil GDPRi alusel järgmised õigused:

 • Õigus teada – õigus olla informeeritud oma isikuandmete töötlemisest.
 • Õigus andmetega tutvuda – õigus saada kinnitust selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse, ning kui see on nii, siis ka õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja saada neist koopia.
 • Õigus parandada – õigus nõuda ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamist.
 • Õigus esitada vastuväiteid – õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.
 • Õigus oma nõusolek tagasi võtta – juhul, kui töötleme teie andmeid teie nõusoleku alusel.
 • Õigus töötlemist piirata – õigus nõuda teatud ajaks oma isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Õigus kustutada/olla unustatud – õigus nõuda selliste isikuandmete kustutamist, mis ei ole enam vajalikud eesmärkide jaoks, milleks neid algselt koguti või muul viisil töödeldi.
 • Õigus teisaldada – õigus saada oma isikuandmed enda valdusse masinloetaval kujul ülekandmiseks teisele vastutavale töötlejale.
 • Õigus esitada kaebus – õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (Tatari 39, Tallinn 10134, e-posti aadress info@aki.ee). Soovitame siiski esmalt meiega ühendust võtta ning siis püüame kõik teie taotlused teiega koos ära lahendada.

Saate oma õigusi kasutada, esitades meile vastava sisuga taotluse. Taotluse esitamiseks vajalikud kontaktandmed on kirjas selle privaatsuspoliitika alguses.

Taotluse esitamisel peate andmesubjektina oma isikut tõendama, kasutades üht järgnevalt kirjeldatud viisidest:

 • kui esitate taotluse ühele meie töötajatest, peate esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi;
 • kui edastate oma taotluse posti teel või kulleriga, peate sellele lisama seadusega kehtestatud korras tõendatud koopia kehtivast isikut tõendavast dokumendist;
 • kui esitate taotluse elektrooniliselt, peate selle autentima elektrooniliste vahenditega, mis võimaldavad isikut nõuetekohaselt tuvastada (nt digiallkiri, mobiiliallkiri jne).

Kui oleme teie taotluse seoses andmesubjekti õiguste kasutamisega kätte saanud, anname teile vastuse viivituseta ja mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast. Sõltuvalt taotluste keerukusest ja arvust võib seda tähtaega vajaduse korral ühe kuu võrra pikendada. Sellisest pikendamisest teavitatakse teid esimese kuu jooksul. Teie taotletud andmed antakse teile tasuta. Kui me aga näeme, et teie taotlused on ilmselgelt põhjendamatud või ebaproportsionaalsed, eelkõige nende korduva sisu tõttu, on meil õigus teilt mõistlikku tasu küsida (reeglina halduskulude hüvitamiseks) või keelduda sellise taotluse alusel tegutsemast.

Vastus antakse teile teie taotluses valitud viisil. Kui te oma taotluses ei täpsusta, millisel viisil soovite vastust saada, saadetakse vastus teile samal viisil, nagu esitasite oma taotluse.

KAS SAATE OMA ISIKUANDMETE ESITAMISEST KEELDUDA JA/VÕI ESITADA VASTUVÄITEID OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE?

Teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse selleks, et osutada teenuseid kiiresti ja asjakohaselt ning vastata teie kui kliendi taotlustele, päringutele ja kaebustele. Kui te oma andmeid ei esita, esitate need valesti või keeldute nende esitamise jätkamisest, ei ole meil võimalik teie taotlustele, päringutele, kaebustele ja/või muudele meie tegutsemist vajavatele taotlustele korrektselt vastata.

MIDA TEHA, KUI TEIL ON VEEL KÜSIMUSI?

Küsimuste korral võite meiega ühendust võtta e-posti teel aadressil dpo@modus.group või helistades telefoninumbrile +372 5819 1111.

PRIVAATSUSPOLIITIKA LÕPP

Uudised

  Registreeri

  Tavahooldus
  Mootori ja elektrisüsteemide diagnostika
  Rataste vahetus ja paigaldus
  Šassii kontroll
  Kindlustusjuhtum, kere remont
  Auto ostueelne kontroll
  Teie märkused või tööde lühikirjeldus
  Auto mudel
  Riiklik registreerimisnumber
  Soovin, et tuleksite autole järele / tooksite auto ära. Pakkumise kohta lähemalt
  Ees- ja perekonnanimi
  E-posti aadress
  Telefon

   Auto
   Ees- ja perekonnanimi
   E-posti aadress
   Telefon